Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny księgowy

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE

 (nazwa stanowiska pracy)

umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

wymiar czasu pracy – 1/4 etat 

proponowany termin zatrudnienia 01.02.2022

I. Wymagania niezbędne kandydata:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869, z późniejszymi zmianami) Głównym księgowym, może być osoba która:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1282);

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe :

1. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych.

2. Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office i programów księgowych).

3. Odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność, systematyczność, wnikliwość i dokładność.

4. Zdolności analityczne i umiejętność dobrej organizacji pracy.

5. Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym :

1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością i finansami Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzania planu kont wraz z zasadami rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz wyceny aktywów i pasywów.

3. Opracowywanie projektów planów finansowych Domu i ich zmian.

4. Sprawowanie osobiście kontroli formalno – prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.

5. Osobiste dekretowanie dowodów księgowych, potwierdzając to swoim podpisem.

6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

7. Ustalenie i informowanie Kierownika Domu o najbliższych i dalszych płatnościach oraz stanie należności i zobowiązań (krótkoterminowych i długoterminowych).

8.Osobiste dopilnowanie terminowego regulowania wszystkich zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i innych publiczno – prawnych.

9. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji dochodów i wydatków Domu.

10. Zapewnienie terminowej wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników Domu i Zleceniobiorców.

11. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań związanych z realizacją zadań Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Przygotowywanie aktów prawnych wewnętrznych z zakresu realizowanych zadań.

13. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.

14. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych.

15. Sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych.

16. Prowadzenie książki inwentarzowej Domu

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1.  Praca biurowa przy komputerze w budynku jednokondygnacyjnym.

2.  Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3.  Praca wymagająca szczególnej koncentracji.

V. Wymagane dokumenty :

1. Życiorys (c.v.).

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3. List motywacyjny.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy celem udokumentowania stażu pracy.

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

9. Oświadczenie o stanie zdrowia.

10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia  21.01.2022 r. do godz. 13.00.

– osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie, Jasionna 32,

– pocztą na adres Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie, Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi

– z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy              

w Jasionnie”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.  Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy         w Jasionnie oraz  na tablicy ogłoszeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie.

Po przeprowadzeniu procedury naboru w przeciągu jednego miesiąca istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Jasionna, dnia  04.01.2022  r.

Administratorem danych jest kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu wykonywania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań wykonywanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.