Ogłoszenie otwartego naboru partnera

 

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU PARTNERA
do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu
Gdy Ci na Pierwsze Wybierają LIDER
do konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc
Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi
Województwo Mazowieckie
Jasionna 25 września 2019 rok

Ogłoszenie o naborze partnera (1)