Grant IV/04/PG/19

,, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc w Jasionnie informuje, że wniosek o powierzenie grantu złożony w dniu 24 września 2018 roku do Lokalnej Grupy Działania  ,, Zapilicze” o przyznanie pomocy z ,, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania
 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego został rozpatrzony pozytywnie.

            W związku z powyższym w dniu 29 marca 2019 roku została zawarta Umowa o powierzenie grantu nr IV/04/PG/19  pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania  ,,Zapilicze” a Katolickim Stowarzyszeniem Serca dla Serc w Jasionnie, w wyniku której uzyskano pomoc w wysokości
10000,00 zł, na realizację grantu pt. ,, Trening kompetencji życiowych w formie survivalu”

               W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zwiększenie świadomości społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów Trening kompetencji życiowych w formie survivalu dla 50 osób – w tym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Projekt grantowy skierowany jest do społeczności lokalnej, w tym do więcej niż dwóch grup defaworyzowanych.

           Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc pragnie serdecznie podziękować za udzielone bezinteresowne wsparcie i pomoc w realizacji operacji pn. „ Trening  kompetencji życiowych w formie survivalu”- Lokalnej Grupie Działania ,, Zapilicze”.