Naszą misją

Naszą misją jest:

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie zaradności i samodzielności życiowej. Odpowiadanie na indywidualne potrzeby każdego podopiecznego oraz stwarzanie możliwości do integracji z otoczeniem społecznym. Stworzenie Domu, w którym każdy będzie zrozumiany i będzie się czuł jak w rodzinie.  Środowiskowy Dom Samopomocy              w Jasionnie jest jednostką organizacyjną powiatu Białobrzeskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

Jest finansowany za pośrednictwem Powiatu Białobrzeskiego ze środków otrzymywanych na realizacje zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego. Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczona dla 30 osób powyżej 18-ego roku życia z zaburzeniami psychicznymi (typ domu A).  

Do podstawowych zadań Domu należy podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia uczestników, integracji z lokalnym środowiskiem, organizowanie terapii oraz zajęć podnoszących poziom zaradności życiowej, rozwijających zdolności i zainteresowania.  Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, prowadzi poradnictwo psychologiczne, terapie ruchowa, treningi: umiejętności spędzania wolnego czasu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.  Podopieczni uczestniczą w zajęciach prowadzonych w czterech pracowniach: manualnej, kulinarnej, informatycznej i muzycznej, które prowadzą wykwalifikowani instruktorzy terapii zajęciowej.  Dodatkowo proponujemy terapie muzyczną, arteterapię, zajęcia sportowe, turystykę pieszą i rowerową oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Ze względu na specyfikę niepełnosprawności psychicznej, bardzo ważnym elementem jest poznawanie nowych miejsc, kontakt z kulturą i sztuką . Dom realizuje to zadanie poprzez organizowanie wycieczek, wyjścia do muzeów, teatrów, galerii, bibliotek itp.