Regulamin

Regulamin ŚDS – PDF

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem określa szczegółowo organizację,
zakres oraz tryb pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Domu należy przez to rozumieć Środowiskowy
Dom Samopomocy w Jasionnie.

§ 2
Dom działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
163, z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1883, z późniejszymi zmianami),
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330,
z późniejszymi zmianami),
5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2015 r.
poz. 2135),
6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586,
z późniejszymi zmianami),
7. Uchwały Nr 1/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Serca dla Serc”
w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego
Domu Samopomocy,
8. Umowy z Powiatem Białobrzeskim nr 161/2015 w sprawie prowadzenia na terenie
Powiatu Białobrzeskiego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi –
Środowiskowy Dom zawartej w dniu 30 grudnia 2015 r.,
9. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Serca dla Serc”
w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011 roku,
10. Niniejszego regulaminu.

§ 3
Regulamin obowiązuje uczestników przebywających w Domu oraz personel w nim
zatrudniony.

§ 4
Dom jest placówką dziennego pobytu o charakterze powiatowym utworzoną w celu
wsparcia społecznego dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych.

§ 5
1. Dom prowadzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Serca dla Serc” w Jasionnie
na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej.
2. Siedziba Domu mieści się w Jasionnie 32, 26-800 Białobrzegi.
3. Dom jest przeznaczony dla osób chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia
szpitalnego.
4. Dom jest placówką o charakterze powiatowym. Do Domu mogą być przyjęte osoby
spoza terenu Powiatu Białobrzeskiego. Podstawą do przyjęcia w/w osób jest
podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a jednostką
samorządu terytorialnego ościennego.
5. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach w porozumieniu z podmiotem
prowadzącym Dom oraz osobą kierowaną.
6. Odpłatność za usługi świadczone przez Dom ustala się na podstawie art. 51b ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wysokość i sposób wnoszenia
odpłatności określa decyzja administracyjna kierująca uczestnika do Domu.
Rozdział II
Cele i zadania Domu

§ 6
Celem Domu jest udzielanie pomocy osobom chorym psychicznie, związanej z ich
usamodzielnianiem oraz integracją ze społeczeństwem lokalnym, realizowaną między
innymi przez:
1. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2. organizowanie treningów, terapii oraz zajęć podnoszących poziom zaradności
życiowej,
3. rozwijanie zainteresowań i umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia,
4. wspomaganie w działaniach na rzecz usamodzielniania,
5. wspieranie postaw samopomocy,
6. rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego
7. promocję problematyki zdrowia psychicznego w społeczności lokalnej.

§ 7
1. Do podstawowych zadań Domu należy podejmowanie działań zmierzających do:
a) usamodzielniania uczestników, w ramach prowadzonych indywidualnych planów
postępowania wspierająco – aktywizującego,
b) integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym.
2. W zakresie realizacji zadań wymienionych w ust. 1 Dom współpracuje z rodzinami
(opiekunami) uczestników, placówkami służby zdrowia, organami administracji
rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.
Rozdział III
Zasady funkcjonowania Domu

§ 8
1. Dom świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób chorych
psychicznie, a w szczególności:
a) trening funkcjonowania w codziennym życiu,
b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
d) poradnictwo psychologiczne,
e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
f) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
g) niezbędną opiekę,
h) terapię ruchową,
i) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy.
2. Usługi świadczone są w pracy grupowej lub indywidualnej.

§ 9
1. W placówce funkcjonują pomieszczenia przeznaczone do organizowania zajęć tj:
a) pracownia terapii kulinarnej,
b) pracownia terapii informatycznej,
c) pracownia terapii manualnej,
d) pracownia terapii muzycznej,
e) sala ogólna pełniąca jednocześnie funkcję sali aktywizacji i jadalni,
f) pokój wyciszenia pełniący jednocześnie funkcję pokoju do indywidualnego
poradnictwa psychologicznego, socjalnego.
2. Uczestnicy Domu biorą udział w organizowanych zajęciach w zależności od swoich
możliwości i potrzeb.

§ 10
1. Dom działa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie
w godzinach od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są co najmniej przez 6 godzin dziennie
w godzinach od 9.00 do 15.00. Przed i po tym czasie prowadzone
2. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć odpowiedzialny jest pracownik
prowadzący zajęcia.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki uczestników Domu.

§ 13
Uczestnicy mają prawo do:
1. samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach dotyczących własnej osoby,
2. korzystania ze wszystkich dostępnych form pomocy oferowanych przez Dom,
3. tworzenia własnego samorządu,
4. wiedzy na temat swoich praw oraz możliwości odwołania w przypadku ich łamania,
5. indywidualnego, godnego i życzliwego traktowania,
6. swobodnego wyrażania myśli i poglądów w sprawach własnych oraz dotyczących
Domu,
7. uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
8. zgłaszania skarg i wniosków w sprawie działalności Domu.

§ 14
Ponadto uczestnik ma prawo do:
1. uczestnictwa w zajęciach odpowiadających jego zdolnościom, możliwościom
i zainteresowaniom,
2. korzystania z materiałów, narzędzi i sprzętu Domu,
3. fachowego wsparcia ze strony kadry Domu,
4. indywidualnej opieki zgodnie ze wskazaniami zespołu wspierająco -aktywizującego,
5. uczestnictwa w wycieczkach, obozach, imprezach kulturalnych, integracyjnych
i innych organizowanych przez Dom,
6. okresu adaptacyjnego,
7. indywidualnego rytmu zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.

§ 15
Do obowiązków uczestników należy:
1. przestrzeganie regulaminu Domu,
2. zachowanie zgodne z zasadami i normami społecznymi,
3. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
4. szanowanie godności osobistej uczestników i pracowników Domu,
5. dbanie o mienie Domu,
6. dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek w Domu i na terenie wokół Domu,
7. przestrzeganie harmonogramu zajęć,
8. stosowanie się do wskazań i poleceń personelu,
9. ponoszenia odpłatności za pobyt, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

§ 16
Ponadto uczestnik ma obowiązek:
1. przychodzić regularnie i punktualnie na codzienne zajęcia,
2. uprzedzać o planowanych nieobecnościach w Domu,
3. usprawiedliwiać nieobecności.

§ 17
Uczestnik nie ma prawa wnosić, przyjmować ani też przebywać na terenie Domu
po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających.
Rozdział V
Organizacja i zarządzanie
Dział I
Postanowienia ogólne

§ 18
1. Domem kieruje Kierownik zatrudniony przez Katolickie Stowarzyszenie „Serca dla
Serc” w Jasionnie.
2. Kierownik Domu odpowiada za organizację i funkcjonowanie jednostki.
3. W przypadku nieobecności Kierownika niezbędne czynności w jego zastępstwie
wykonuje wyznaczony przez Kierownika pracownik.
4. Wobec pracowników Domu czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Katolickie
Stowarzyszenie „Serca dla Serc” w Jasionnie.

§ 19
1. W skład Domu wchodzą następujące stanowiska pracy:
a) Kierownik – 1 etat,
b) główny księgowy – ¼ etatu,
c) specjalista – ¼ etatu,
d) pracownik socjalny – 1 etat,
e) instruktor terapii w pracowni:
 kulinarnej – 1 etat,
 informatycznej – 1 etat,
 manualnej – 1 etat,
 muzycznej – 1 etat,
f) psycholog – ¼ etatu,
g) sprzątaczka – ¼ etatu,
h) pracownik gospodarczy/kierowca – 1 etat.
2. Struktura organizacyjna Domu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Dział II
Podstawowe obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników

§ 20
Do podstawowych obowiązków każdego pracownika należy:
1. prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności,
2. znajomość obowiązujących przepisów dotyczących w szczególności zakresu pracy na
zajmowanym stanowisku, a także ogólnej wiedzy całokształtu spraw należących do
zakresu działania Domu,
3. właściwe wykorzystanie czasu pracy obowiązującego oraz przestrzeganie
obowiązującego porządku i dyscypliny pracy,
4. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i zasady poufności,
5. usprawnianie metod pracy, w szczególności na zajmowanym stanowisku,
6. systematyczne podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym poprzez
samokształcenie,
7. okresowe wykonywanie prac nie wynikających z zakresu czynności a zleconych przez
Kierownika Domu,
8. przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów i zasad bhp, przepisów
przeciwpożarowych,
9. dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie i wyposażenie stanowiska pracy,
10. dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne.

§ 21
Do obowiązków pracownika Domu należy także:
1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
4. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczestnikami oraz
współpracownikami,
5. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
6. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

§ 22
Przy wykonywaniu zadań pracownik Domu ma obowiązek:
1. dbać o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność.
2. kierować się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności
i prawa do samostanowienia.
3. zachować w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku czynności
zawodowych
4. na bieżąco i rzetelnie dokumentować pracę.

§ 23
Pracownicy są odpowiedzialni przed bezpośrednim przełożonym za należyte wykonywanie
swoich obowiązków wynikających z zakresu czynności, za powierzone mienie,
przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów o ochronie tajemnicy służbowej, przepisów
o ochronie danych osobowych.

§ 24
Pracownicy uprawnieni są do:
1. terminowego otrzymywania wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie
o pracę,
2. otrzymywania innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami,
3. korzystania z urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych
odrębnymi przepisami,
4. zwolnień i urlopów okolicznościowych wynikających z odrębnych przepisów.
Dział III
Zespół wspierająco – aktywizujący

§ 25
1. Wszyscy pracownicy merytoryczni wchodzą w skład zespołu
wspierająco -aktywizującego.
2. Dom realizuje wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu
wspierająco -aktywizującego, który wynosi przynajmniej 1 etat na 7 uczestników.

§ 26
1. W kompetencji zespołu wspierająco-aktywizującego leży przede wszystkim:
a) dokonanie oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu
postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny
do jego realizacji,
b) opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego
ustalonych odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego
uczestnika, rodzaj i zakres usług świadczonych w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Jasionnie oraz okresów jakie będą niezbędne do jego realizacji,
c) dokonywanie oceny realizacji indywidualnego planu postępowania
wspierająco – aktywizującego,
d) proponowanie organizacji zajęć pozaramowych.

§ 27
1. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się przynajmniej raz
w miesiącu, w ustalonym przez kierownika terminie.
2. Przynajmniej raz na 6 miesięcy zespół wspierająco-aktywizujący spotyka się
w celu omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania
wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ich aktualizacji.
3. Spotkania zespołu są protokołowane.

 

Dział IV
Zakres działania stanowisk pracy

§ 28
Do zadań kierownika Domu należy w szczególności:
1. Organizowanie i nadzorowanie pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Jasionnej, nadzór nad prowadzoną dokumentacją Domu.
2. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w Domu.
3. Dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych
przez ŚDS.
4. Zapewnienie uczestnikom domu codziennego pobytu i opieki oraz zaspokajanie
ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwijanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego życia.
5. Zapewnienie rehabilitacji społecznej uczestnikom domu.
6. Zapewnienie odpowiedniej specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej
rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ze środowiskiem.
7. Dążenie do pełnej integracji społecznej uczestników domu poprzez ich aktywne
uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiedniej do zainteresowań i potrzeb.
8. Dbałość o systematyczne pozyskiwanie uczestników domu w celu zapewnienia
ciągłości działań.
9. Prowadzenie oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi,
przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce.
10. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Jasionnej.
11. Nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej.
12. Prowadzenie zajęć i szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym
ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu.
13. Współpraca z rodzinami, opiekunami i innymi bliskimi uczestników Domu, urzędami,
jednostkami, organizacjami, ośrodkami i innymi podmiotami w zakresie realizacji
zadań ŚDS.
14. Opracowywanie programu działalności domu i planu pracy domu na każdy rok oraz
prowadzenie sprawozdawczości jednostki.

§ 29
Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:
1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością i finansami Domu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzania planu kont wraz z zasadami
rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz wyceny aktywów i pasywów.
3. Opracowywanie projektów planów finansowych Domu i ich zmian.
4. Sprawowanie osobiście kontroli formalno – prawnej, merytorycznej i rachunkowej
wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki
finansowe.
5. Osobiste dekretowanie dowodów księgowych, potwierdzając to swoim podpisem.
6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
7. Ustalenie i informowanie Kierownika Domu o najbliższych i dalszych płatnościach
oraz stanie należności i zobowiązań (krótkoterminowych i długoterminowych).
8. Osobiste dopilnowanie terminowego regulowania wszystkich zobowiązań
podatkowych, ubezpieczeniowych i innych publiczno – prawnych.
9. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji dochodów i wydatków Domu.
10. Zapewnienie terminowej wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników Domu
i Zleceniobiorców.
11. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań związanych
z realizacją zadań Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Przygotowywanie aktów prawnych wewnętrznych z zakresu realizowanych zadań.
13. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.
14. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych.
15. Sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych.

§ 30
Do zadań Specjalisty należy w szczególności:
1. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem oraz zwalnianiem
pracowników.
2. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze zmianami kadrowymi dotyczącymi
pracowników tj. między innymi z zakresu przeszeregowania, awansowania,
nagradzania, wyróżniania i karania pracowników.
3. Opracowywanie zakresów obowiązków (czynności) dla pracowników.
4. Zapewnienie prawidłowej realizacji uprawnień pracowniczych (nagrody jubileuszowe
oraz inne nagrody i wyróżnienia).
5. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Prowadzenie ewidencji obecności, urlopów, zwolnień lekarskich oraz innych przerw
w pracy.
7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz rozliczanie czasu pracy.
8. Bieżąca kontrola terminowej realizacji badań okresowych pracowników.
9. Prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników.
10. Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników.
11. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem list płac dla pracowników
(w szczególności: naliczanie wynagrodzeń, naliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby,
naliczanie innych świadczeń pracowniczych, sporządzanie dokumentów dotyczących
zasiłków z zakresu choroby i macierzyństwa, dokonywanie potrąceń, dyspozycja
płatności).
12. Prowadzenie spraw w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
Fundusz Pracy oraz spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych
od wynagrodzeń, umów zleceń i innych wypłat dokonywanych przez Dom.
13. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i innej niezbędnej dokumentacji
płacowej.
14. Wystawianie pracownikom zaświadczeń o zarobkach i dochodach (również dla celów
emerytalnych).
15. Terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych
z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników.
16. Terminowe i systematyczne przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych.

§ 31
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji uczestników.
2. Udzielenie niezbędnej pomocy uczestnikom związanej z ich usamodzielnianiem oraz
integracją ze środowiskami lokalnymi.
3. Współdziałanie z instruktorem terapii w poszczególnych pracowniach przy
sporządzaniu i prowadzeniu indywidualnych planów postępowania wspierająco –
aktywizującego.
4. Prowadzenie poradnictwa dla uczestników i ich rodzin (opiekunów).
5. Współpraca z rodzinami (opiekunami) uczestników.
6. Współpraca z lokalnym środowiskiem oraz instytucjami w sprawach dotyczących
uczestników.
7. Prowadzenie doradztwa i gotowość niesienia pomocy uczestnikom mieszkającym
samotnie w sytuacjach pokonywania trudności dnia codziennego, jeżeli stan zdrowia
uczestnika tego wymaga.
8. Przeprowadzania wywiadów środowiskowych u uczestników.
9. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, występowanie z wnioskami w sprawach
przyznania różnych form pomocy uczestnikom.
10. Pomoc uczestnikom w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych poprzez stały
kontakt z przychodnią lekarską ogólną, stomatologiczną, zdrowia psychicznego,
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc
w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.
11. Pomoc uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych.
12. Organizowanie dla uczestników zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych.
13. Bieżące i systematyczne prowadzenie rejestru uczestników.
14. Bieżące i systematyczne prowadzenie listy obecności uczestników.
15. Terminowe przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań dot. stanu oraz obecności
uczestników.

§ 32
Do zadań instruktora terapii w poszczególnych pracowniach należy w szczególności:
1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych.
2. Opracowanie przy udziale uczestnika i jego opiekuna indywidualnego planu
postępowania wspierająco – aktywizującego.
3. Współpraca z pracownikiem socjalnym i psychologiem przy sporządzaniu planó
4. Proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych personelowi
terapeutycznemu w odniesieniu do poszczególnych potrzeb uczestników.
5. Stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych
i poznawczych uczestników przez personel.
6. Eksponowanie sposobów i form postępowania terapeutycznego w odniesieniu
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
7. Współdziałanie z instruktorem terapii w poszczególnych pracowniach przy
sporządzaniu i prowadzeniu indywidualnych planów postępowania wspierająco –
aktywizującego.
8. Sporządzanie opinii o uczestnikach.
9. Rejestrowanie przebiegu postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników.
10. Prowadzenie poradnictwa dla uczestników i ich rodzin (opiekunów).
11. Prowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęć grupowych
dla uczestników oraz treningów interpersonalnych dla pracowników Domu.
12. Sumienne i systematyczne dokumentowanie pracy w formie opinii, notatek,
dziennika zajęć, kart indywidualnych konsultacji psychologicznych.
13. Współdziałanie z kierownikiem i pracownikami przy udzielaniu niezbędnej pomocy
dla uczestników związanej z ich usamodzielnianiem.

§ 34
Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:
1. Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach Domu i na terenie wokół Domu.
2. Sprzątanie wszystkich pomieszczeń Domu w tym:
a) codzienne ścieranie kurzu w pomieszczeniach biurowych, pracowniach i pokoju
wyciszeń,
b) opróżnianie koszy ze śmieci,
c) codzienne sprzątanie kuchni,
d) codzienna dezynfekcja toalet i łazienek, w tym mycie i czyszczenie urządzeń
sanitarnych oraz mycie glazury i posadzek,
e) codzienne mycie podłóg na mokro,
f) mycie okien przynajmniej dwa razy w roku.
3. Stałe doglądanie i uzupełnianie brakujących artykułów sanitarno-higienicznych
w toaletach, łazienkach i kuchni.
4. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych
do utrzymania czystości.
5. Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach
i pomieszczeniach.

§ 35
Do zadań pracownika gospodarczego/kierowcy należy w szczególności:
1. Sprzątanie i utrzymywanie w czystości terenów zielonych wokół Środowiskowego
Domu Samopomocy w Jasionnie:
a) w okresie wiosenno – letnim koszenie trawy, podlewanie roślin, zbieranie
nieczystości,
b) w okresie jesiennym – grabienie liści,
c) w okresie zimowym – odśnieżanie chodników, ścieżek, posypywanie ich piachem.
2. Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji m.in.
a) naprawianie zamków,
b) malowanie pomieszczeń i ogrodzenia,
c) dbanie o właściwy stan techniczny sprzętu i urządzeń w ramach posiadanych
uprawnień,
d) naprawianie mebli,
e) wymiana żarówek i świetlówek.
3. Zgłaszanie przełożonemu zauważonych usterek, awarii, uszkodzeń w urządzeniach
i pomieszczeniach oraz na terenie wokół Domu.
4. Wykonywanie wszystkich wymaganych czynności związanych z obsługą codzienną
samochodu służbowego, w tym:
a) dbanie o jego należyty stan techniczny, czystość i porządek,
b) przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, wymiany olejów
i płynów, itp.,
c) dokumentowanie w ewidencji pojazdu ilości każdorazowego tankowania paliwa
oraz przebiegu kilometrowego wszystkich wyjazdów samochodem służbowym,
d) sprawdzanie prawidłowości wystawienia faktur za zakupione paliwo w momencie
odbioru faktury,
e) rozliczanie w dokumentacji ewidencyjnej pojazdu ilości zużytego paliwa,
f) zgłaszanie przełożonemu wszelkich uszkodzeń powierzonego pojazdu.
5. Dowożenie z miejsca zamieszkania uczestników do Domu, odwożenie uczestników
z Domu do miejsca zamieszkania.
6. Pomoc uczestnikom Domu przy wsiadaniu do samochodu i przy wysiadaniu
z samochodu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 36
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionej jest jednostką pomocy społecznej
finansowanej za pośrednictwem Powiatu Białobrzeskiego ze środków otrzymywanych
na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego.

§ 37
1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan rzeczowo – finansowy.
2. Rzeczowe składniki planu określonego w ust. 1 ustala Katolickie Stowarzyszenie
„Serca dla Serc” w Jasionnie zgodnie z wytycznymi Starosty Białobrzeskiego.
3. Roczny plan rzeczowo – finansowy Domu Katolickie Stowarzyszenie „Serca dla Serc”
w Jasionnie przedkłada Staroście Białobrzeskiemu.
4. Katolickie Stowarzyszenie „Serca dla Serc” w Jasionnie sporządza sprawozdanie
finansowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedkłada je Staroście
Białobrzeskiemu zgodnie z umową na prowadzenie Domu.

§ 38
Wnioski i skargi na niewłaściwe postępowanie kadry Domu rodzina lub opiekunowie
uczestników składają Zarządowi Katolickiego Stowarzyszenia „Serca dla Serc”
w Jasionnie.

§ 39
Kierownik Domu może wnioskować do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białobrzegach o uchylenie decyzji kierującej uczestnika do Domu w następujących
przypadkach:
1. trzymiesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności,
2. stworzenia zagrożenia przez uczestnika Domu dla zdrowia i/lub życia innych osób.

§ 40
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy kodeks
pracy, ustawy o finansach publicznych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 41
Niniejszy regulamin został uzgodniony z Wojewodą Mazowieckim.

§ 42
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
Nr 1 – Wykaz obowiązującej dokumentacji dotyczącej uczestników
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie.
Nr 2 – Struktura organizacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie
Wykaz obowiązującej dokumentacji dotyczącej uczestników
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie.
1. Dokumentację indywidualną uczestnika Domu stanowi w szczególności:
a) kopia decyzji kierującej do Domu,
b) kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności,
c) kopia decyzji o odpłatności za pobyt w Domu,
d) indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego,
e) opinie specjalistów,
f) notatki pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego dotyczące
aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach,
g) dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu i realizowaniu
indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.
2. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności:
a) ewidencję:
 uczestników, do której wpisuje się:
 imię i nazwisko uczestnika,
 datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL,
 adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika,
 imię i nazwisko opiekuna,
 adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna,
 datę przyjęcia uczestnika do Domu,
 okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w Domu,
 inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie
niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Domu.
 obecności uczestników w Domu zawierającą:
 imiona i nazwiska,
 dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia,
 miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach,
b) dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco –
aktywizującego, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku.
Do dzienników wpisuje się:
 imiona i nazwiska uczestników,
 przyjęty w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco –
aktywizujących, zgodny z indywidualnym planem postępowania
wspierająco – aktywizującego,
 imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,
 tematykę zajęć i sposób ich realizacji,
 ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z
punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania
wspierająco – aktywizującego.