Informacja publiczna

Katolickie Stowarzyszenie „Serca dla Serc”

Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi

 

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

wymiar czasu pracy – 1 etat

miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnej

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług
  w domu
 • posiada co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • posiada co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej
 • posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 1. Wymagania dodatkowe
 • dobra praktyczna znajomość:
  • ustawy o pomocy społecznej
  • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
  • ustawy KPA
  • rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  • ustawy o finansach publicznych
  • ustawy prawo zamówień publicznych
  • ustawy Kodeks pracy
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych
 • zdolność prowadzenia sprawnych działań w warunkach stresu
 • bardzo dobra obsługa MS Office i urządzeń biurowych
 • umiejętność koordynacji pracy zespołu pracowników oraz koordynacji zajęć z osobami niepełnosprawnymi psychicznie
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • organizowanie i nadzorowanie pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy
  w Jasionnej, nadzór nad prowadzoną dokumentacją Domu,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w Domu,
 • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS,
 • zapewnienie uczestnikom domu codziennego pobytu i opieki oraz zaspokajanie
  ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • zapewnienie rehabilitacji społecznej uczestnikom domu,
 • zapewnienie odpowiedniej specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ze środowiskiem,
 • dążenie do pełnej integracji społecznej uczestników domu poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiedniej do zainteresowań i potrzeb,
 • dbałość o systematyczne pozyskiwanie uczestników domu w celu zapewnienia ciągłości działań,
 • prowadzenie oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnej,
 • nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie zajęć i szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu,
 • współpraca z rodzinami, opiekunami i innymi bliskimi uczestników Domu, urzędami, jednostkami, organizacjami, ośrodkami i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań ŚDS,
 • opracowywanie programu działalności domu i planu pracy domu na każdy rok oraz prowadzenie sprawozdawczości jednostki,
 1. Wymagane dokumenty
 • życiorys(CV)
 • list motywacyjny wraz z uzasadnieniem udziału w konkursie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na powyższym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat będzie skierowany na badania wstępne do lekarza medycyny pracy)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać zamkniętej kopercie do Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc  w Jasionnie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie, Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi z dopiskiem na kopercie „dotyczy naboru na stanowisko kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie” w terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku
do godziny 15.00
.

 

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia  po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do jednostki) nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie
o dalszym etapie rekrutacji.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z późniejszymi zmianami)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

 

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane przez zainteresowanych
w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji nie udziela się.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@sdsjasionna.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Jasionna, dnia 02 stycznia 2019 roku