Grant nr. I/09/PG/19

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 23 stycznia 2020 roku Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc
w Jasionnie podpisało umowę o powierzenie grantu nr I/09/PG/19 ze Stowarzyszeniem LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Rowerowym szlakiem po ścieżkach regionalnej kultury i tradycji” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:wzmocnienie aktywności i zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez doposażenie Stowarzyszenia w trójkołowy sprzęt rowerowy. Zakup doposażenia umożliwi lokalnej społeczności uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym, uatrakcyjni im także czas wolny. Projekt skierowany jest do osób z grup defaworyzowanych tj. organizacji pozarządowych,dzieci, młodzieży, seniorów, osób w wieku produkcyjnym 20-50 lat, osób niepełnosprawnych.

Na ten projekt Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 5 000,00 zł.