Grant / IV/03/PG/19

,, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc w Jasionnie informuje, że wniosek o powierzenie grantu złożony w dniu 24 września 2018 roku do Lokalnej Grupy Działania  ,, Zapilicze” o przyznanie pomocy z ,, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania
 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego został rozpatrzony pozytywnie.

            W związku z powyższym w dniu 29 marca 2019 roku została zawarta Umowa o powierzenie grantu nr IV/03/PG/19  pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania  ,,Zapilicze” a Katolickim Stowarzyszeniem Serca Dla Serc w Jasionnie, w wyniku której uzyskano pomoc w wysokości
10000,00 zł,  tj. 100%  poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji związanych z przeprowadzeniem warsztatów mających na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej .

            Po dokonaniu zakupu zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji ,,Trening kompetencji życiowych z naturaterpią”  kwota pomocy wyniosła  10000,00 zł.

            Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc pragnie serdecznie podziękować za udzielone bezinteresownej wsparcie i pomoc w realizacji operacji pn. „ Trening  kompetencji życiowych z naturaterapią”-Lokalnej Grupie Działania ,, Zapilicze”.